Disclaimer

Disclaimer

Algemene voorwaarden Iconica Development BV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen, waaronder bijvoorbeeld aanbiedingen en overeenkomsten (hiermee dus ook een werkopdracht bedoeld), tussen Iconica Development BV te Doetinchem, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Kamer van Koophandelnummer 85042641 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij derden dienen te worden betrokken.

Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en er geen afspraken schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden ook voor toekomstige verhoudingen tussen Partijen gelden.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Iconica Development BV alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Indien er tegenstrijdigheden blijken te zijn tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de tussen Partijen gesloten overeenkomst, dan zal de tussen Partijen gesloten overeenkomst voorgaan.

Artikel 1 Offerte en aanvaarding

 1. Iconica Development BV stelt een offerte op waarin zij aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) zij aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten is inbegrepen en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn.
 2. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij schriftelijk anders aangegeven in de offerte. Iconica Development BV kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Iconica Development BV daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
 3. Iconica Development BV is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de Dienst tegen een gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever wordt ontvangen door Iconica Development BV. Een offerte dient door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd te worden.
 5. Indien Opdrachtgever niet schriftelijk aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Iconica Development BV werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte en betreffende algemene voorwaarden als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Iconica Development BV verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 6. Iconica Development BV kan niet aan haar voorstel worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of fout bevat.
 7. Indien een Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere rechtspersonen, is elk van die rechtspersonen tegenover Iconica Development BV hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
 8. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met schriftelijke instemming van beide Partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
 9. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien Partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
 10. Iconica Development BV zal op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever alle aangegeven veranderingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en Opdrachtgever zich bereid verklaart de opgegeven meerkosten te voldoen.

Artikel 2 Levering van de Diensten 

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten door Iconica Development BV uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Iconica Development BV zal er voor zorg dragen dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk een voldoende bepaald resultaat is overeengekomen.
 3. Het staat Iconica Development BV vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor haar eigen gedeelte verantwoordelijk en aansprakelijk.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken.
 6. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. waarvan Iconica Development BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Iconica Development BV worden verstrekt.
 7. In geval er informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. ontbreken waardoor de Diensten niet, niet tijdig of niet op de juiste wijze kunnen worden verricht, kan Iconica Development BV daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden.
 8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. die zij aanlevert. Het is van belang dat Opdrachtgever hiervan te allen tijde over een kopie beschikt. Iconica Development BV is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor aantasting of kwijtraken van door Opdrachtgever aangeleverde informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. door te verrichten werkzaamheden.
 9. Opdrachtgever zal Iconica Development BV toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Iconica Development BV redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
 10. Mochten er door Opdrachtgever derde partijen worden aangedragen dan zal Opdrachtgever altijd met Iconica Development BV overleggen of het samenwerken met een of meer andere partijen noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de werkzaamheden, voordat zij worden ingeschakeld.
 11. Iconica Development BV is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor nog niet verrichte of beëindigde werkzaamheden van door Opdrachtgever ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de door Iconica Development BV te leveren Diensten.
 12. Het behoort niet tot de werkzaamheden van Iconica Development BV om te onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
 13. Iconica Development BV is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 14. Iconica Development BV is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor door Opdrachtgever aangeleverde informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. die inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht of andere bestaande wetgeving, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend een auteursrecht of enig ander recht van intellectueel eigendom.
 15. Opdrachtgever garandeert dat eventueel over te dragen rechten onbezwaard zijn en dat er geen rechten van anderen op rusten.
 16. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties bij derden voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat Iconica Development BV op verzoek van Opdrachtgever ten behoeve van Diensten plaatst.
 17. Als Iconica Development BV voor de bovenstaande situaties aansprakelijk wordt gesteld, dan vrijwaart Opdrachtgever Iconica Development BV.
 18. Indien Iconica Development BV in opdracht van Opdrachtgever cookies plaatst en/of deze uitleest, garandeert Opdrachtgever dat Iconica Development BV daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever vrijwaart Iconica Development BV van alle aanspraken.
 19. Voor een eventuele aanvraag en het gebruik van domeinnamen zijn werkwijzen en regels van de instanties die domeinnamen registreren van toepassing. Iconica Development BV heeft hierop geen invloed. Opdrachtgever is verplicht te handelen overeenkomstig de werkwijzen en regels betreffende de registrerende instantie.
 20. Iconica Development BV garandeert niet dat een aanvraag tot registratie van een domeinnaam zal worden gehonoreerd.
 21. Opdrachtgever vrijwaart Iconica Development BV van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen.
 22. Opdrachtgever onderzoekt zelf of het gebruik van de beoogde domeinnaam is toegestaan en vrijwaart Iconica Development BV voor eventuele aanspraken van derden ingeval (registratie van) de domeinnaam inbreuk maakt op wetgeving, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.
 23. Iconica Development BV mag in geval van niet naleving van deze algemene voorwaarden en/of afspraken in de overeenkomst niet enkel de overeenkomst opschorten of ontbinden, zoals bepaald in artikel 11, maar ook noodzakelijke maatregelen treffen om bijvoorbeeld schending van enig intellectueel eigendom of anderszins in strijd handelen met enig toepasselijke wetgeving op te heffen. Deze kosten mogen aan Opdrachtgever worden doorberekend.
 24. Opdrachtgever is verantwoordelijk om bij aanvang met moderne softwaretechniek te werken zoals Iconica Development BV verwacht. Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het up to date houden van deze softwaretechniek.
 25. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Iconica Development BV geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Iconica Development BV deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.
 26. Iconica Development BV is niet verantwoordelijk voor het maken van back ups. Als de werkzaamheden ook back ups behelzen zal dit schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen. 
 27. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat Iconica Development BV zorg draagt voor informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging kan niet onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.
 28. Eventueel door Iconica Development BV aangebrachte voorzieningen mogen zonder toestemming niet worden verwijderd of omzeild.
 29. Bij een passend beveiligingsniveau zal rekening worden gehouden met de met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context van de gegevens, als de doeleinden en risico’s.
 30. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de toegangsrechten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 31. Iconica Development BV zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens kantooruren binnen 72 uur te reageren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 32. Als Partijen een ontwikkelmethode gebruiken waarbij stap voor stap en met voortschrijdende inzichten(iteratieve wijze) Diensten worden verricht dan zal er ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden wensen worden uitgewerkt. Specificaties staan vooraf niet vast, maar zullen gefaseerd met Partijen worden bepaald. Partijen zullen in goed overleg beslissingen nemen omtrent een volgende
  fase.

Artikel 3 Oplevering, aanvaarding en gebreken

 1. Als er een leveringstermijn is overeengekomen, dan is dit een geschatte termijn en is deze termijn niet fataal. Opdrachtgever zal Iconica Development BV altijd eerst schriftelijk in gebreke stellen, waarbij alsnog een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld.
 2. Iconica Development BV zal de gevraagde Dienst opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 3. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 21 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 4. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 5. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Iconica Development BV zich inspannen de reden van afkeuring binnen een redelijke termijn weg te nemen. Dit kan Iconica Development BV doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom 21 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 6. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Iconica Development BV een redelijk aantal revisierondes volgen.
 7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde.
 8. Indien er zich een situatie voordoet waarbij het niet mogelijk is een Dienst op te leveren, te evalueren en goed of af te keuren dan dient Opdrachtgever als er sprake is van een gebrek binnen 14 dagen nadat dit gebrek is ontdekt of Opdrachtgever dit gebrek had behoren te ontdekken dit schriftelijk kenbaar te maken bij Iconica Development BV.
 9. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Iconica Development BV in staat is adequaat te reageren. 
 10. Opdrachtgever dient Iconica Development BV in de gelegenheid te stellen een klacht binnen een redelijke termijn te (doen) onderzoeken.
 11. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
 12. Bij ongegrondheid van klacht of overschrijding van genoemde termijn, vervalt elke aansprakelijkheid tegen Iconica Development BV ter zake van betreffende gebreken.

Artikel 4 Open source

 1. Het is Iconica Development BV toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Iconica Development BV open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Iconica Development BV maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Iconica Development BV Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 2. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Iconica Development BV voor eventuele aanspraken.

Artikel 5 Intellectueel eigendom Iconica

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom in het kader van een overeenkomst door Iconica Development BV ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Werken berusten uitsluitend bij Iconica Development BV, diens licentiegevers of andere derden. 
 2. Onder Werken kan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend worden verstaan: (bron)codes, programmatuur, websites of gedeeltes daarvan, apps of gedeeltes daarvan, huisstijl, animatie, design, data, (bron)bestanden, algoritmes, (trainings)materiaal, ontwerpen, analyses, documentatie, specificaties, rapporten, content, resultaten of andere werken.
 3. Uitsluitend indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever. 
 4. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken niet gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken of op andere wijzen aan derden tonen. 
 5. Het gebruikersrecht/ deze bevoegdheid is niet exclusief, niet overdraagbaar, niet verpandbaar, niet verhuurbaar en niet sublicentieerbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 6. Ieder gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of op andere wijze aan derde tonen van Werken voortvloeiend uit de Dienst dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 50.000,- per inbreukmakende handeling betalen aan Iconica Development BV. Dit doet niets af aan het recht van Iconica Development BV om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in de Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Iconica Development BV zal in ieder geval, maar niet uitsluitend, bronbestanden en technische documentatie zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS, PHPcode, repositories en sketchbestanden, niet aan Opdrachtgever ter beschikking stellen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
 10. Doordat het intellectueel eigendom bij Iconica Development BV berust kan zij dus ook door haar ontwikkelde, gebruikte of ter beschikking gestelde Werken voor andere doeleinden, zonder enige beperking, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden inzetten.
 11. Iconica Development BV is gerechtigd beeldmerk, logo en/of naam van Opdrachtgever te gebruiken in voor publiciteitsdoeleinden.

Artikel 6 Prijzen en betaling

 1. Opdrachtgever is voor de Diensten de in de offerte/ overeenkomst vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd. Iconica Development BV is gerechtigd een aanbetaling voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden te vragen. Dit wordt schriftelijk nader overeengekomen.
 2. Iconica Development BV zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur toesturen aan Opdrachtgever.
 3. Betaling van de vergoeding dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door overmaking op de door Iconica Development BV op te geven bankrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is zij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient zij dit binnen de betalingstermijn aan Iconica Development BV te melden.
 8. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 9. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. 
 10. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de Wettelijke Staffel Buitengerechtelijk incassokosten. Indien Iconica Development BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 
 11. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 12. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel voor een wezenlijk gedeelte beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 13. Geen enkel gebruik, zoals normaliter bij betaling zou zijn toegestaan in de uitoefening van de overeenkomst, is op welke wijze dan ook toegestaan, zolang Opdrachtgever enige uitstaande factuur, wettelijke rente of incasso of executiekosten ten behoeve van Iconica Development BV nog niet heeft voldaan.

Artikel 7 Verhoging prijs

 1. Indien Iconica Development BV bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, dan is zij gerechtigd tot verhoging hiervan. 
 2. Iconica Development BV is gerechtigd om haar prijsafspraken jaarlijks te indexeren.
 3. Iconica Development BV stelt Opdrachtgever van een prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte. Iconica Development BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden. Dit wordt tenminste twee maanden van tevoren aangekondigd.
 4. Indien Partijen een vaste prijs overeenkomen, dan is Iconica Development BV te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging een jaarlijkse indexatieverhoging betreft, de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, CAO wijzigingen, rechtspraak of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van inkoop, verhogingen door leveranciers of op (andere) gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor en ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen en geheimhouding betrachten wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk, betrekking hebben op de uitvoering van de verrichte werkzaamheden of betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van een der Partijen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Iconica Development BV zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, hiertoe toestemming bestaat of Iconica Development BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Iconica Development BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. Iconica Development BV mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de Partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

 1. Iconica Development BV is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk in het geval van een toerekenbare tekortkoming en uitsluitend voor directe schade, dat wil zeggen enkel de vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Iconica Development BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Iconica Development BV voorgeschreven zaken, materialen, apparatuur, programmatuur van derden e.d. 
 3. Iconica Development BV is niet aansprakelijk voor inhoud van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. 
 4. Iconica Development BV is niet aansprakelijk voor afwijkingen van geringe betekenis.
 5. Iconica. Development BV is niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van termijnen in deze voorwaarden of dwingendrechtelijk bepaald.
 6. Iconica Development BV is niet aansprakelijk voor aantasting of kwijtraken van door Opdrachtgever aangeleverde informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. door te verrichten werkzaamheden.
 7. Iconica Development BV is niet aansprakelijk voor opzet of bewuste roekeloosheid van derden of ondergeschikten in de uitvoering van de opdracht, niet zijnde directie of bedrijfsleiding.
 8. Aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en maximaal eenmaal de factuurwaarde van het aantal uren die in rekening zijn gebracht voor de specifieke werkzaamheden voortvloeiend uit de opdracht, althans enkel tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dan wel, indien en voor zover sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
 9. Opdrachtgever dient Iconica Development BV deugdelijk schriftelijk en met in achtneming van deze algemene voorwaarden, specifiek artikel 3 en 10, en dwingendrechtelijke bepalingen, in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Iconica Development BV in staat is adequaat te reageren. 
 10. Iconica Development BV heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk binnen een redelijke termijn ongedaan te maken.
 11. Als het gaat om bouwen van software, maken van designs en het onderhouden van software dan zal Iconica Development BV de code onbetaald herstellen.
 12. Een tekortkoming kan niet aan Iconica Development BV worden toegerekend als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). In dit geval is Iconica Development BV niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. 
 13. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan situaties bij Iconica Development BV of door haar ingehuurde derden, zoals storingen of uitvallen van het internet, datanetwerk of telecommunicatie-infrastructuur, computerstoringen, stroomstoringen, hacking/ diefstal, in- en uitvoerbelemmeringen, binnenlandse onlusten, handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, mobilisatie, oorlog, opstand, rellen, noodtoestand, noodweer, overstroming, bliksem, brand, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, arbeidsongeschiktheid binnen Iconica Development BV of ingehuurde derden, of gebrekkigheid van zaken, diensten, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Iconica Development BV is voorgeschreven, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Iconica Development BV en door haar ingehuurde derden kan worden gevergd.
 14. Als er sprake is van overmacht kan de uitvoering van de overeenkomst door Iconica Development BV zonder rechterlijke tussenkomst, direct schriftelijk worden opgeschort, zonder enige verplichting of verplichting tot (schade)vergoeding.
 15. Mocht Iconica Development BV wegens overmacht niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen én duurt de overmachtsituatie langer dan 3 maanden, dan zijn beide Partijen gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk te ontbinden, zonder enige verplichting of verplichting tot (schade)vergoeding. 
 16. Opdrachtgever vrijwaart Iconica Development BV onvoorwaardelijk, in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden, als gevolg van het lijden van schade in verband met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan andere dan Iconica Development BV toerekenbaar is. 
 17. Indien Iconica Development BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Iconica Development BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Iconica Development BV, na schriftelijke ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
 18. Eventuele beperkingen zijn ook van toepassing op buitencontractuele aansprakelijkheid van Iconica Development BV. 
 19. De uit de vorenstaande voortvloeiende beperkingen van aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring gelden niet indien er sprake is van strijd met een dwingendrechtelijke bepaling of voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directie/bedrijfsleiding Iconica Development BV.

Artikel 10 Verval en verjaring

 1. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde.
 2. Indien er zich een situatie voordoet waarbij het niet mogelijk is een Dienst op te leveren, te evalueren en goed of af te keuren dan dient Opdrachtgever als er sprake is van een gebrek, deze binnen 14 dagen kenbaar te maken zoals is bepaald in artikel 3. 
 3. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval na verloop van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.
 4. Iedere rechtsvordering vervalt en is niet ontvankelijk als deze niet uiterlijk binnen 1 jaar na het kenbaar maken van een klacht aanhangig is gemaakt. 
 5. De vorenstaande bepalingen omtrent verval en verjaring gelden niet zover strijd met een dwingendrechtelijke bepaling of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directie/bedrijfsleiding Iconica Development BV.

Artikel 11 Opschorting en beëindiging

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten een overeenkomst te beëindigen.
 2. Opdrachtgever is in afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW niet bevoegd een overeenkomst voor een bepaalde periode tussentijds op te zeggen, zonder de volledige kosten van de opdracht genoemd in de offerte of overeenkomst te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Iconica Development BV is, in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW, gerechtigd een overeenkomst, schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds op te zeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, zonder enige verplichting of verplichting tot betaling van een (schade)vergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien een overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Iconica Development BV uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de vorige werkzaamheden schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien Opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, ondanks een schriftelijke aanmaning, tenzij anders bepaald, binnen een periode van vier weken, niet of niet volledig nakomt, is Iconica Development BV gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden zonder tot enige verplichting of tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn, tenzij de tekortkoming zo gering is dat een ontbinding niet op zijn plek is.
 6. Ook is Iconica Development BV gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige verplichting of tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst schriftelijk, met onmiddellijke ingang op te schorten als na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond vrezen dat Opdrachtgever verplichtingen niet na zal komen.
 7. Als er sprake is van overmacht kan de uitvoering van de overeenkomst door Iconica Development BV zonder rechterlijke tussenkomst, direct schriftelijk worden opgeschort, zonder enige verplichting of verplichting tot (schade)vergoeding.
 8. Mocht Iconica Development BV wegens overmacht niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen én duurt de overmachtsituatie langer dan 3 maanden, dan zijn beide Partijen gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder enige verplichting of verplichting tot (schade)vergoeding. Eventuele andere mogelijkheden tot beëindiging van de overeenkomst door Iconica Development BV blijven bestaan.
 9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Iconica Development BV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Iconica Development BV is niet gehouden tot enige verplichtingen en is niet aansprakelijk voor enige kosten of (schade)vergoeding. Indien de opschorting of ontbinding is toe te rekenen aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Iconica Development BV geleden schade.
 10. Na opzegging of beëindiging om welke reden dan ook is Iconica Development BV gerechtigd, maar niet verplicht, om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij haarzelf opgeslagen informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. te wissen. Dit betekent niet dat Iconica Development BV verantwoordelijk is voor een back up van informatie, gegevens, eisen, Werken e.d. ten tijde van de Dienst. Als de werkzaamheden ook back ups behelzen zal dit schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.
 11. In geval van overlijden, liquidatie, ontbinding, faillissement, (aanvrage van) surséance van betaling, wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of beslag op een wezenlijk deel van vermogensbestanddelen worden alle verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Iconica Development BV is dan direct, zonder rechterlijke tussenkomst, bevoegd om de uitvoering van de gesloten overeenkomst schriftelijk op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst, zonder enige verplichting tot betaling van (schade)vergoeding.

Artikel 12 Elektronische communicatie

 1. Partijen kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet afleveren, vertraging bij aflevering, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie.
 2. Ook zijn zij niet aansprakelijk voor het overbrengen van virussen, het niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere benodigde middelen. 
 3. Beide Partijen zullen al hetgeen doen wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van de voornoemde risico’s.

Artikel 13 Personeel

 1. Opdrachtgever en haar gelieerde ondernemingen verplichten zich ten tijde van de overeenkomst en 1 jaar na afloop van de overeenkomst te onthouden van het aanbieden van een dienstverband aan werknemers of derden, welke door Iconica Development BV zijn aangedragen, voorgesteld of op andere wijze met Opdrachtgever in contact zijn gebracht dan wel anderszins, direct of indirect, met deze personen een samenwerking aan te gaan zonder schriftelijke goedkeuring van Iconica Development BV.
 2. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen is Opdrachtgever aan Iconica Development BV een boete verschuldigd van € 20.000,00.

Artikel 14 Wijzigingen in overeenkomst en algemene voorwaarden

 1. Na aanvaarding mag een overeenkomst slechts met wederzijdse schriftelijke toestemming worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Iconica Development BV echter gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zij dient hiertoe minstens 2 maanden voordat de wijzigingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Iconica Development BV overwegen of zij de bezwaarlijke wijzigingen in wenst te trekken of niet. Iconica Development BV zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. 
 4. Indien Iconica Development BV bezwaarlijke wijzigingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 5. Iconica Development BV mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Wijzigingen worden tijdig, waar mogelijk 2 maanden voorafgaand aan de wijzigingen, aan Opdrachtgever medegedeeld. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken en is het voor Opdrachtgever niet mogelijk de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Iconica Development BV gevestigd is. 
 2. Indien enige bepaling, of een gedeelte daarvan, uit deze algemene voorwaarden of overeenkomst nietig blijkt te zijn, dan wel wordt vernietigd, dan blijvende overige bepalingen van toepassing.
 3. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 5. De door Iconica Development BV ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 6. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. In afwijking hiervan is Iconica Development BV steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.